معرفی

مشخصات فردی

مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی

نام - نام خانوادگی : مهدی   ابراهیمی حسینعلی کندی

پست الکترونیکی : m_ebrahimi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد زنجان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد تهران مرکز

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-05-01

مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی
مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^